Aydınlatma Metni

Bal Oyuncak ve Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. ziyaretçilerin bilgisi kapsamında sunulan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığı 3.kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, bu verileri satmayacak, kiralamayacak ve/veya hiçbir şekilde kullandırmayacaktır. Bal Oyuncak ve Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. bu verileri, ziyaretçilerin daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) edinmek ve genel olarak ziyaretçi profilini belirlemek gibi amaçlarla, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

Çocuğunuzun işlem
becerisini geliştirin.